O vsebinskem delu izpita za voditelja čolna

O vsebinskem delu izpita za voditelja čolna

Izpitni program določa teoretični in praktični del izpita (le-ta traja največ trideset minut). Medtem ko se teoretični del opravlja ustno in obsega preverjanje znanja iz vseh predmetov izpitnega programa, pa praktični del izpita obsega pravila o izogibanju trčenja na morju ter branje in uporabo navtične karte, določanje kurza plovbe ter osnove meteorologije. Urnik izpita je sestavljen iz najpomembnejših znanj in veščin, ki jih mora obvladati vsak, ki upravlja plovilo.

Vsebinski del izpita za voditelja čolna vključuje pomorske predpise ter osnove navigacije in motoroznanstva. Pod drobnogled pa vzame tudi mornarska dela in veščine ter pravila o izogibanju trčenja na morju. Pri primorskih predpisih je pomembno, da znajo kandidati za izpit vpisovati čolne, ugotoviti sposobnosti čolnov za plovbo, red v pristaniščih in ostali delih morja, skrbeti za nadzor nad varnostjo plovbe, se spoznati s prekrški, pomorskimi nezgodami in reševanjem na morju. Med osnove navigacije po drugi strani spadajo določanje položaja čolna,luči in označbe na plovni poti,branje navtičnih kart in priročnikov za plovbo, določanje kurza plovbe in merjenje oddaljenosti,uporaba kompasa in osveščanje o plovbi pod težjimi pogoji.

Osnove motoroznanstva po drugi strani vključujejo delovanje motorja oz. elektromotorja za čoln, pripravo motorja za zagon, upravljanje in zaustavitev ter nadzor delovanja motorja,vrste hlajenj in mazanje, kontrolni instrumenti, odpravljanje manjših okvar, vzdrževanje akumulatorja, vrsta goriva in varnostni ukrepi v času polnjenja ter uporaba sredstev za gašenje požara.

Mornarska dela in veščine, ki jih mora imetnik izpita za čoln obvladati, pa so naslednje: vrste čolnov, material in način gradnje ter vzdrževanje, oprema čolnov, vrste vrvi in njihova uporaba z vozli, krmilo in krmiljenje, stabilnost čolna glede na razporeditev tovora, nadvodje in ugrez, dimenzije čolnov,ravnanje v primeru požara in vdora vode,nasedanje čolna, reševanje osebe iz vode,praktično krmiljenje čolna, pristajanje, sidranje in privezovanje, vremenske napovedi in stanje voda, vetrovi in Beauforjeva lestvica, vpliv morskega ter vodnega toka na plovbo.

Izpitni rok za opravljanje izpita za voditelja čolna določi uprava RS za pomorstvo na podlagi kandidatove popolne prijave za pristop k izpitu za voditelja čolna in ga o roku obvesti z načinom obveščanja, ki ga je kandidat izbral na prijavi. Če kandidat želi, da ga v postopku prijave k izpitu zastopa pooblaščenec, mora k prijavi priložiti tudi pisno pooblastilo, saj se v tem primeru o izpitnem roku obvesti pooblaščenca po e-pošti. Če kandidat na Upravo dostavi nepopolno prijavo, mu Uprava določi rok za dopolnitev prijave. Če kandidat v določenem roku ne dopolni prijave z manjkajočimi prilogami, se le-ta s sklepom zavrže, s čimer je postopek zaključen. V primeru, da kandidat k izpitu na dan izpitnega roka ne pristopi ali pa brez opravičljivega razloga odstopi po tem, ko je že začel opravljati izpit, se skladno s tretjim odstavkom 10. člena Pravilnika o upravljanju s čolni šteje, da izpita ni opravil. Glede stroškov izpita pa se šteje, kot da je izpit opravljal. Kandidat lahko po drugi strani neudeležbo na izpitu opraviči le pisno s potrdilom – opravičilom, ki opravičuje izostanek že pred izpitom in ki vključuje potrdilo delodajalca o službeni zadržanosti ali potrdilo pravne osebe, društva, ali druge podobne organizacije oz. zdravniško potrdilo o zadržanosti kandidata na določen izpitni rok.

Kandidat, ki ne opravi izpita iz enega izmed predmetov, mora opraviti popravni izpit iz tega predmeta. Kandidat, ki ne opravi izpita iz dveh predmetov, izpita ni opravil. Kandidat, ki ne naredi izpita, mora počakati 30 dni, da lahko ponovno pristopi k izpitu, vendar pa mora podati novo prijavo z vsemi potrebnimi prilogami.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.